2552/08/26

PNO10. "ความตึงผิว" ช่วงที่ 3

เมื่อเอาหลอดแก้วรูเล็กๆ ปลายเปิดทั้งสองข้างจุ่มลงในของเหลว ของเหลวจะขึ้นมาตามหลอดสูงกว่าระดับของเหลวภายนอกหลอดหรือจะต่ำกว่าระดับของเหลวภายนอกหลอด แล้วแต่ชนิดของของเหลว (ดังภาพที่ 15.31) โดยผิวของเหลวด้านบนจะทำมุม กับหลอดแก้ว ปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่า การซึมตามรูเล็ก (Capillarity)การซึมตามรูเล็กที่พบในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การซึมของน้ำเข้าไปในกระดาษโดยอาศัยรูเล็กๆ หรือช่องว่างระหว่างโมเลกุลของกระดาษ การดูดหมึกของปากกาคอแร้งโดยอาศัยช่องที่ปลายปากกา การส่งน้ำจากรากพืชขึ้นไปบนต้นโดยอาศัยท่อไซเลมหรือท่อส่งอาหารของพืช

แหล่งอ้างอิง : หนังสือ คู่มือหลักสูตรใหม่ ว 024 ฟิสิกส์ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

หน้า 147-148


PNO9. "ความตึงผิว" ช่วงที่ 2

PNO11. "ตัวอย่าง"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น